БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

Политиката на управление на ръководството на Кордеел България е насочена към непрекъснато осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на строителнo – монтажните работи, действия за опазване на околната среда и стриктно спазване на изискванията на клиентите и действащата нормативната уредба.

За постигането на тези цели Кордеел България насочва усилията си в следните направления:

  • Внедрена Интегрирана Система за Управление на качеството, осигуряване на здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда (ИСУ), съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007;
  • Идентифициране на опасностите, оценяване на рисковете при работа и въвеждане на мерки за непрекъснато подобряване на условията на труд до достигане на крайната цел – работа без инциденти, злополуки, професионални заболявания и негативни въздействия върху околната среда;
  • Стриктен контрол за спазване на изискванията по безопасност, здраве и опазване на околната среда върху всички страни под контрола на oрганизацията;
  • Определяне на аспектите на околната среда, върху които организацията има влияние и осигуряване на ефективни методи за наблюдение и измерване, както и за намаляване на вредните въздействия върху околната среда при изпълнение на строителните дейности;

Определяне целите и задачите, отнасящи се до здравословните и безопасни условия на труд и опазване на околната среда още в процеса на вземане на бизнес – решения и осигуряване на  необходимите финансови ресурси за тяхното реализиране.