Мисия

Политика по управление на качеството, безопасността и здравето при работаи опазване на околната среда

Политиката по управление на ръководството на Кордеел България ЕАД е насочена към непрекъснато подобрение на качеството, осигуряване на безопасност и здраве при работа и предприемане на действия за опазване на околната среда при изпълнение на дейностите свързани с организация на проектирането и строителството на сгради, строителни съоръжения и прилежащата им инфраструктура. При изпълнение на поставените цели Дружеството се стреми да постигне синхрон между изискванията на клиентите, другите заинтересовани страни, добрите производствени практики и на нормативните изисквания.

Нашите усилия са насочени към:

  • Подобряване на ефикасността на процесите обхванати от интегрираната система за управление;
  • Удовлетворяване нуждите и очакванията на заинтересованите страни и постигане на съответствие с всички приложими местни, национални, международни и други изисквания за извършване на дейността на дружеството;
  • Разширяване на пазарния дял заеман от Кордеел България ЕАД;
  • Осигуряване и поддържане на мотивираност и съпричастност към извършваната работа от всеки служител, с цел постигане на добри резултати;
  • Непрекъснато подобряване на процесите и постигане на поставените цели за предотвратяване на наранявания и заболявания, както и за предотвратяване на замърсяването на околната среда по време на изпълнение на строителството, чрез извършване на системни проверки и оценяване на тяхното изпълнение;
  • Минимизиране на значимите рисковете за здравето и безопасността при работа, като падане от височина, затрупване от земни маси, удар от електрически ток и др;
  • Намаляване въздействието върху околната среда чрез подходящи действия по управляване на генерираните отпадъци (строителни отпадъци, отработени масла, горива, батерии и др.) и влагане на рециклирани строителни материали при изпълнение на строителството;

С осъществяването на тази политика, Кордеел България ЕАД се стреми да отговори на високите изисквания за качественo изпълнение на строителството, безопасността и здравето при работа и опазването на околната среда, в съответствие със стандартите БДС EN ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и БДС EN ISO 14001:2015.

 

 

Дата 01.02.2017 г.
Изпълнителен директор – Иво Трингов