Мисия

Политика по управление на качеството, безопасността и здравето при работа и опазване на околната среда

Политиката по управление на Кордеел България ЕАД е насочена към непрекъснато подобрение на качеството, осигуряване на безопасност и здраве при работа и предприемане на действия за опазване на околната среда при изпълнение на дейностите свързани с организация на проектирането и строителството на сгради, строителни съоръжения и прилежащата им инфраструктура.

При изпълнение на поставените цели, Дружеството се стреми да постигне синхрон между изискванията на клиентите, другите заинтересовани страни, добрите производствени практики и нормативните изисквания.

Нашите усилия са насочени към:

  • Подобряване на ефикасността на процесите обхванати от интегрираната система за управление;
  • Удовлетворяване на нуждите и очакванията на заинтересованите страни и постигане на съответствие с всички приложими местни, национални, международни и други изисквания за извършване на дейността на дружеството;
  • Осигуряване на устойчив растеж и повишена конкурентоспособност на дружеството;
  • Осигуряване и поддържане на мотивираност и съпричастност към извършваната работа от всеки служител, с цел постигане на добри резултати;
  • Непрекъснато подобряване и развитие на процесите свързани с дейността на дружеството;
  • Постигане на заложените цели за предотвратяване на наранявания, заболявания и замърсяване на околната среда, в т.ч. извършване на системни проверки и оценяване на изпълнението на определените изисквания;
  • Минимизиране на значимите рисковете за здравето и безопасността при работа, като: падане от височина, затрупване от земни маси, удар от електрически ток и др.;
  • Намаляване на въздействието върху околната среда чрез подходящи действия по управляване на генерираните отпадъци (строителни отпадъци, отработени масла, използвани батерии и др.) и влагане на рециклирани строителни материали при изпълнение на строителството;

С осъществяването на тази политика, Кордеел България ЕАД се стреми да отговори на високите изисквания за качественo изпълнение на строителството, безопасността и здравето при работа и опазването на околната среда, в съответствие със стандартите БДС EN ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и БДС EN ISO 14001:2015.

 

Дата: 05.01.2018 г.

Изпълнителен директор – Денис Крол