ПОДДРЪЖКА ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Със сформирането на отдел „Поддръжка“, фирма Кордеел България цели да предостави на своите клиенти един цялостен и завършен продукт – от изграждането на дадена сграда до безпроблемната експлоатация и поддръжка. Оперирането на ефективна и продуктивна сградна инфраструктура изисква използването на установени процедури относно мерките за превантивна поддръжка на дадена сграда, както и процедура за отстраняването на дефекти в гаранционен и извън гаранционен период.

Целта на отдела е да се осигури един плавен преход между етапите от изграждането на сградата до нейната оперативна поддръжка за удобството на клиента. Предимствата от професионалното управление на имота са повишаване на комфорта, сигурността и спокойствието на обитаване и намаляването на експлоатационните разходи. Поддръжката на всяка сграда съставлява голяма част от оперативните разходи и изисква значителни ресурси – финансови, времеви и човешки.

Макар и да е възможно собствениците да управляват самостоятелно някои от елементите по поддръжката на сградата, се оказва, че те отделят значителен ресурс за странични дейности нехарактерни за бизнеса им, в резултат на което губят поглед върху най-важната цел – създаването на техния краен продукт и реализирането на печалба.

Затова се надяваме нашите партньори да оценят всички предимства при отделянето на помощните услуги, които ние предлагаме с висок професионализъм и опит. Като много добри стопани полагаме максимални грижи за вашите имоти и инвестиции за да ги запазим, умножим и значително да намалим разходите им за експлоатация през целия им жизнен цикъл, като подхождаме индивидуално според потребностите.