Проектиране и строителство

Услугата „проектиране и строителство“ започна да се налага все повече и на българския пазар, с навлизането на чуждастранни инвеститори. Методът дава много предимства за клиента, част от които са:

  • Възложителя подписва и управлява само един договор – с Главен изпълнител
  • Цялата отговорност за проекта и строителството, както за качеството, така и за срока на изпълнение се носи от Главния Изпълнител
  • Чувствително съкращаване на сроковете за изпълнение на обекта
  • Отпада риска за възложителя от грешки в проектирането
  • Риска от промяна в бюджета по време на строителство е изцяло за сметка на главния изпълнител /при договор на фиксирана цена/

„Кордеел България“ успешно прилага опита на групата от фирми Cordeel в предлагането и работата по метода „проектиране и строителство“. За тази цел е сформиран отдел „Проектиране и оферти“.

Отделът се състои от високо квалифицирани специалисти – архитекти, строителни инженери, инженери по части ОВК, Електро инсталации и ВиК. Целта на отдела е не само изготвяне на оферти по зададени тръжни документи и проекти, но и търсене и намиране на по-добри технически и икономически проектни решения. Отделът работи в тясна връзка с архитекти, строителни инженери и фирми, специализирани в проектирането и изграждането на инсталационни работи, както и доставчици на материали и услуги в строителния бранш.

Допълнителната консултация със специалисти от Белгия и Холандия допринася за ефективното прилагане на европейско„ноу-хау“ и подобряването на проектното решение. Основен акцент в работата на отдела е услугата „проектиране и строителство”. Опитният екип от специалисти работи съвместно с клиента по първоначално дефиниране на проекта, изготвяне на концептуален проект по зададени параметри, изготвяне и оценка на бюджетно предложение и график за изпълнение.

Големият опит в изпълнението на подобни задачи и погледът върху най-добрите строителни практики дават възможност да се предложи на клиента икономически най-изгодното решение.