УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Една от основните цели в работата на „Кордеел България“  е управление и контрол на качеството, за да може продуктът да отговаря на изискванията на клиента и на наложения стандарт на компанията  за изпълнение на СМР.

Кордеел България е ангажирана в интегрирането на система за управление на качеството, както и система за управление на риска, безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

Планът по качество е документ, който очертава организацията, ролите в строителния процес, имплементирането на процедурите за управление на качеството спрямо спецификата на всеки обект и всяко СМР. За всеки отделен проект се изготвя отделен План по качество спрямо спецификата и изискванията на проекта и договора за изпълнение. Същият се предоставя на клиента и на всички участници в строителния процес като част от договорните ангажименти.

По този начин се формулират превантивни мерки за отстраняване на специфични рискове преди старта на работите на обекта, качествен подбор на подизпълнител и материали, управление и контрол на целия строителен процес. Системата по управление на качеството гарантира:

 • Използване на правилните ресурси съгласно законовите изисквания и изискванията по качество за реализиране на проекта;
 • Систематично планиране на СМР;
 • Качествено, контролирано и безопасно изпълнение на СМР;
 • Контрол за качествено, безопасно изпълнение на СМР с цел избягване  на рискове и инциденти;
 • Адекватен отговор на изискванията на клиента и на наложения стандарт на компанията за изпълнение на СМР;
 • Предварително идентифициране на рискове и грешки при изпълнение на СМР и предотвратяване на бъдещи такива;
 • Гаранция за клиента, че Системата по Качество функционира в съответствие с ISO 9001-2008;
 • Ефикасно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали, съобразно потребностите на клиента, всички заинтересовани страни и наложения стандарт на компанията за изпълнение на СМР;
 • Контрол на всички влагани в процеса на строителство материали – съответствие на изискванията на клиента и на наложения стандарт на компанията за изпълнение на СМР, както при избора им, така и при физическото им влагане на обекта;
 • Следене за изпълнението и непрекъснато подобряване на утвърдените методологии за работа;
 • Оптимизиране на процесите – адекватност, целесъобразност, съзнание за качество, безопасна работа и опазване на околната среда, зачитайки изискванията на всички заинтересовани страни;
 • Непрекъснато подобряване на предлаганите строителни обекти чрез натрупване и прилагане на умения и практически опит и правилен качествен контрол от екипа на Кордеел България;