ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ

Клиент: Енвайранментал Проджект Мениджмънт АД, България
Местоположение: Костинброд, България
Описание на дейността: Инвестиционно консултиране и издаване на разрешителни документи, инженеринг и строителство до ключ
Площ: 110 470 м²
Започване на строителството: 2011
Завършване на строителството: 2011

Описание на проекта:

Първи етап на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Божурище, Драгоман, Годеч, Сливница, Своге” в землището на с. Богьовци, местност „Гоняреви падини”, включително.

„Външна водоснабдителна система на регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман – нов каптаж; реконструкция на помпена станция „Безден”, тласкателен водопровод от ПС „Безден” до НР РДТБО-Костинброд с дължина 5636 м; напорен резервоар 160 м3; нова помпена станция при напорен резервоар; тласкателен водопровод от ПС „Безден” до връзка със съществуващ водопровод от ПС „Опицвет” към НР „Богьовци” с дължина 1025м и

Външно ел.захранване - кабел Ср.Н.20кV,КТП 1х400кVА/20/0,4кV  и кабел Н.Н. за захранване на ел.табло на регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман.

В обхвата на този проект бяха изпълнени следните строително-монтажни работи:

Земни работи – изкопи/насипи - 52 000 м3

Експлоатационен път - долно легло, асфалтови работи, охранителни канавки – 1080 м‘

Полагане на изолационен пакет за клетки за отпадъци и ретензионен басейн - 17 892 м2

Полагане на геотекстил - 21403 м2

Външна пътна връзка - долно легло, асфалтови работи, отводнителни канавки, бордюри, пътни знаци - 160 м‘

Външно електрозахранване – кабел средно напрежение 20 КВ и присъед. – 336 м

Външно електрозахранване – КТП 1х400 kVА, кабел НН до главно табло

Външно водоснабдяване – нов каптаж, реконструкция на помпена станция Безден,

Тласкателен водопровод - 5636 м и 1025 м

Ограда и лесозащитен слой - 1860 м‘

Стопански двор – площадково ел.захранване, ВиК, вертикална планировка, озеленяване - 8,8 дка

Сгради - административно-битова сграда, КПП, гараж-работилница

Доставка и монтаж на съоръжения – канализационно-пречиствателно съоръжение, електронна везна 60 т, 18х3 м, съоръжение за измиване на гуми, автоматична бариера, дизел-агрегат, монитор за радиоактивност.

1
2
3
4
5