ЗАВОД ЗА МЕХАНИЧНО-БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Клиент: Екоинвест Асетс, България
Местоположение: Варна, България
Описание на дейността: Главен Изпълнител
Площ: 12 100 м²
Започване на строителството: 2010
Завършване на строителството: 2011

Описание на проекта:

Комплекса се състои от следните подобекти:

 Подобект 1: Промишлена сграда за приемане на ТБО и разполагане на съоръженията, захранващи инсталацията за сепариране. Сградата е със светла височина 12.40 м. Предвидени са три входа за доставка на ТБО, оборудвани с бързодействащи ролетни врати с електрическо задвижване и въздушни завеси, един изход, оборудван с кантар, бързодействаща ролетна врата с електрическо задвижване и въздушна завеса, една врата за извозване на отпадъците от предварителната сепарация и един технологичен вход за монтаж и поддръжка на съоръженията. Сградата е с площ 2021 кв.м.

 Подобект 2 и 3: Промишлена сграда за механично сепариране на ТБО и зареждане на тунелите за компостиране. Сградата е разделена на две зони. В първата зона са разположени машините и съоръженията за механично сепариране на ТБО, балираща машина за рециклируемите и пресконтейнер за подлежащите на депониране отпадъци. Светлата височина е 12,40 м. Предвидени са три входа за извозване на рециклируемите и подлежащите на депониране отпадъци, оборудвани с ролетни врати с електрическо задвижване и два технологични входа за монтаж и поддръжка на съоръженията. Втората зона служи за зареждане и обслужване на тунелите за компостиране, като за целта са разположени съответните съоръжения. Минималната светла височина е 10,40 м. Предвидени са вход за извозване на компоста и един технологичен вход за монтаж и поддръжка на съоръженията. Сградата е с площ 3996 кв.м.

Подобект 4: Комплекс компостиращи тунели - комплекс от 10 бр. тунели за компостиране с дължина 35 м. В стоманобетонната конструкция на тунелите са вградени система от дюзи за аериране, спринклерна инсталация за оросяване, датчици за контролиране на процеса и др. Вратите на тунелите са разположени в помещението за зареждане и обслужване. В задния им край е разположен вентилаторен тунел. Съоръженията са с обща площ 2530 кв.м.

Подобект 5: Биофилтърен комплекс. Биофилтърният комплекс е разположен след тунелите за компостиране и представлява стоманобетонен воден резервоар, разделен на девет секции, от които шест са резервоари за дъждовна вода за технологични нужди, резервоар за противопожарна спринклерна инсталация, резервоар за аварийно изпускане на вода от инсталацията и помпено помещение, две филтърни полета и техническо помещение с въздухоовлажнител.

Водният резервоар и филтърните полета са разположени под кота 0,00 на терена. Съоръженията са с обща площ 1816 кв.м. в т.ч. надземни 340 кв.м.

Подобект 6: Битово-административна сграда. Битово-административната сграда е  триетажна, монолитна с плосък покрив и окачена фасада. Сградата освен битово-административни има и производствено - технологични функции. В нея са разположени трансформаторния пост, помещения за ел. табла, работилница и залата за управление на технологичния процес. Сградата е със ЗП 546 кв.м. и РЗП 1816 кв.м

Конструкцията на подобекти 1, 2 и 3 е смесена, изпълнени са монолитни стоманобетонови фундаменти и колони и стоманена покривна конструкция. Стоманената конструкция е обработена с корозо- и пожариустойчиво покритие. Външните ограждащи стени и покривите са с термопанели.

Съоръженията от комплекси тунели за компостиране и биофилтри са монолитни, стоманобетонови – бетон с висок клас на якост със специални добавки за устойчивост в агресивна среда, като покрива на тунелите за компостиране е изпълнен от стоманобетонови предварително заготвени панели.

Битово-административната сграда е триетажна, монолитна, стоманобетонова, с плосък покрив и окачена стъклена фасада. Външните стени са тухлени с топлоизолация и мазилка, а вътрешните преградни стени са тухлена зидария и гипсокартонени с шумо- и топлоизолация.

1
2
3
4