ПРЕУСТРОЙСТВО И РАЗШИРЕНИЕ НА ТАБЛЕТЕН ЦЕХ 2 и ЦЕХ 3

Клиент: Балканфарма, Дупница
Местоположение: Дупница, България
Описание на дейността: Главен Изпълнител
Площ: 3 000 м2
Започване на строителството: 2014
Завършване на строителството: 2015

Описание на проекта:

Таблетен цех 2 е разположен в комплекса на фирмата инвеститор - Балканфарма Дупница АД, собственост на фирма „Актавис” ЕАД.
Разширението на съществуващата сграда обхваща частично застрояване от юг и изцяло надстрояване на транспортния коридор от север на сградата – по цялата дължина на съществущия обем.
В източна посока сградата запазва топлата връзка с таблетен цех 3 и складовата зона .
Новопроектираните части запазват подходите към сградата. Транспортните и инсталационните връзки в комплекса не търпят промяна.
Кордеел България изпълнява:

  • Новата монолитна и метална конструкция на сградите част от разширението.

  • Сградна ВиК инсталация;

  • Довършителни архитектурно-строителни СМР в нови помещения;

  • Сградни Ел.инсталации.

  • Покривно вакуумно отводняване;

  • Заземителна и мълниезащитна инсталация;

  • Площадкови ВиК мрежи;

  • Възстановяване вертикална планировка около сгради част от разширението;


 

1
2
3
4
5